SKŁADOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH – WANNY WYCHWYTOWE

Składowanie materiałów niebezpiecznych ma istotne znaczenie w wielu zakładach pracy (warsztatach, laboratoriach, itp.). Kluczowym zagadnieniem jest właściwa organizacja, eksploatacja miejsca pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracujących w nim osób. Zakład pracy powinien być przystosowany do obowiązujących wymagań bhp i ppoż. dotyczących magazynowania materiałów niebezpiecznych. 

 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 •  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 •  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
 •  Dyrektywy, akty UE

Składowanie substancji niebezpiecznych należy zorganizować w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntów i wód. Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek zabezpieczyć zakład przed bezpośrednim wyprowadzeniem substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gleby lub ziemi w wyniku swojej działalności.

 

Ustawienie i magazynowanie

Pojemniki magazynowe, beczki w których składowane będą substancje niebezpieczne grożące skażeniem wód gruntowych, muszą być odpowiednio zabezpieczane przed wyciekami. Do głównych rozwiązań należą wanny wychwytowe.

Przepisy UE nie określają jaka powinna być pojemność wychwytu dla wanien wychwytowych. Według przepisów UE wanna wychwytowa musi mieć pojemność największego pojemnika, jednak co najmniej 10 % składowanej w niej substancji.

Wyjątki: Na terenach/obszarach ochrony wód wymagana jest 100 % pojemność wychwytu.

 

Przykład obliczeniowy doboru wanien wychwytowych:

Składowanie dwóch beczek z substancjami niebezpiecznymi – 2 x 200 l

Całkowita pojemność magazynowa = 400 l, w tym 10 % składowanej substancji = 40 l

Największa beczka = 200 l

Wymagana pojemność wanny = 200 l

 

Stanowisko magazynowe:

 • wanny wychwytowe powinny być ustawiane na równych powierzchniach, zabezpieczonych przed deszczem
 • należy zorganizować w taki sposób, aby uniemożliwić wyciek substancji niebezpiecznej poza stanowisko
 • beczki nie mogą wystawać poza krawędź wanny wychwytowej
 • ewentualne nieszczelności powinny być łatwe do zauważenia
 • w wypadku nieszczelności, substancja powinna szybko zostać rozpoznana, wychwycona, a następnie prawidłowo zabezpieczona
 • otwór wylotowy beczki powinien znajdować się nad wanną
 • urządzenia wychwytowe nie mogą posiadać zaworów spustowych
 • w przypadku widocznej korozji/uszkodzenia wanny należy ją zutylizować zgodnie z przepisami
 • w celu próby szczelności wanny należy nalać wodę i obserwować ewentualne nieszczelności
 • jeśli zakład został zaliczony do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku awarii przemysłowej, przechowywanie substancji, postępowanie
 • w razie wypadku musi być uzgodnione z jednostką Państwowej Straży Pożarnej  

 

Rodzaje wanien wychwytowych

Wyróżniamy wanny wychwytowe:

 •  ze stali - do składowania cieczy palnych oraz cieczy grożących skażeniem wód gruntowych
 •  z polietylenu - do składowania substancji stanowiącymi zagrożenie dla wód gruntowych.

 

Składowanie zbiorowe

W przypadku zbiorowego składowania w/na wannach wychwytowych nie można magazynować substancji, które w przypadku kontaktu ze sobą mogą wejść w reakcję. W przypadku wanien z polietylenu należy uwzględnić możliwość wystąpienia reakcji egzotermicznych (możliwość zniszczenia statyki wanny wychwytowej).

 

Wytrzymałość materiałów

Wanny wychwytowe powinny charakteryzować się wysoką odpornością na korozję, substancję chemiczne.

Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz