JAK DOBRAĆ SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH DO SWOJEJ INSTALACJI

DOBÓR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH


Zastosowanie separatorów

Separatory substancji ropopochodnych to urządzenia instalacji sanitarnych, których zadaniem jest oczyszczanie wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, stacji benzynowych czy dróg. Separatory oczyszczają również ścieki technologiczne, które pochodzą np. z myjni samochodowych, warsztatów, a także miejsc składowania pojazdów. Najtrwalsze separatory substancji ropopochodnych wykonuje się metodą rotomouldingu z polietylenu, co umożliwia długoletnią szczelność i łatwość w konserwacji.

 

Zasada działania separatorów

W separatorze substancji ropopochodnych zanieczyszczona woda oczyszczana jest z substancji ropopochodnych oraz zanieczyszczeń stałych (piasek, ziemia, żwir itp.). Pierwszy etap oczyszczania ścieków polega na odseparowaniu zanieczyszczeń stałych przy pomocy osadnika (tzw. piaskownik) w procesie grawitacyjnej sedymentacji. W drugiej fazie ścieki przepływają do komory separacyjnej, gdzie przy pomocy specjalnych filtrów następuje oddzielenie, a potem gromadzenie cząsteczek ropopochodnych. W tej fazie zanieczyszczona woda przepływa przez specjalny filtr koalescencyjny, który ma za zadanie ułatwić wypłynięcie substancji ropopochodnych na powierzchnię, gdzie wyseparowane cząstki zbijają się w większe skupiska. W trzecim etapie tj. ostatniej fazie oczyszczania, ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ do kanalizacji lub rowu melioracyjnego. Odpływ jest wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe, które zamyka zbiornik w momencie przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi. Obecny rynek proponuje separatory z by-passem. Przeznaczone są one w szczególności dla dużych powierzchni spływu i spełniają swoje zadanie głównie podczas ulewnych deszczy. W przypadku większych przepływów, ścieki deszczowe mogą być kierowane obejściem burzowym. Dzięki systemowi by-pass, nadmierne ilości wody deszczowej nie zaburzają pracy separatora.

.

 

Dobór separatorów substancji ropopochodnych


Aby separator prawidłowo funkcjonował konieczny jest jego odpowiedni dobór. Zgodnie z PN-EN 858:2005 dobór separatora uzależniony jest od natężenia przepływu wody przez separator.


Ogólna formuła doboru separatorów wg. PN-EN 858:


NS=(Qr + fx ∙ Qs) ∙ fd

gdzie:
NS – wielkość przepływu
Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s
Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s
Fd – współczynnik gęstości (zazwyczaj przyjmujemy wartość 1)
fx – współczynnik utrudnienia separacji (zazwyczaj przyjmujemy wartość 1)

 

Obliczanie objętości ścieków procesowych (np.: myjnie samochodowe)


QS=QS1 + QS2 + QS3 +…

gdzie:
QS1 – ścieki z punktów czerpanych (tabela 1.) 
QS2 – ścieki z myjni samochodowych i/lub samoobsługowych stanowisk myjących ( należy sprawdzić przepływ myjki)
QS3 – ścieki z wysokociśnieniowych myjek i agregatów czyszczących

 

Tabela 1 Objętość produkowanych ścieków z punktów czerpanych w zależności od średnicy zaworu 

Średnica

nominalna

Ilość punktów czerpalnych

Wydatek Qr w l/s

1 zawór

2 zawory

3 zawory

4 zawory

7 zaworów

DN 15 R 1/2``

0,5

1,00

1,50

2,00

3,00

DN 20 R 3/4``

1,00

2,00

3,00

4,00

6,00

DN 25 R 1/0``

1,70

3,50

5,00

7,00

10,00

Qs2 I Qs3 - Myjnie samochodowe- dla każdej myjni należy przyjmować 3l/s, zaś na każde następne stanowisko 1l/s ścieków.

  

Obliczanie przepływu dla ścieków deszczowych

 

Qr=(FZ ∙ Ws) ∙ q ∙ a

Qr – przepływ ścieków deszczowych w l/s
Fz – powierzchnia zlewni
Ws – współczynnik spływu powierzchniowego dobierany wg. tab.2
q – natężenie opadów deszczu l/s/ha (zazwyczaj 150l/s/ha z wyjątkiem terenów górzystych)
a – współczynnik opóźnienia (najczęściej przyjmuje się wartość 1)

 

Montaż separatorów


W trakcie wyboru lokalizacji w której usytuowany będzie separator należy zapoznać się z warunkami wodno-gruntowymi. Rozeznanie to jest niezbędne, aby zapobiec ewentualnemu wyparciu zbiornika przez wody gruntowe. Separator winien być usytuowany jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń, a także musi być dostępny dla obsługi tj. pojazdu czyszczącego separator. Separatory instaluje się na poziomie umożliwiającym podłączenie rur doprowadzających i odprowadzających, w sposób zapewniający przepływ grawitacyjny. Urządzenie nie powinno być instalowane głębiej, niż to wymagane. Jeśli zaistnieje konieczność głębszego posadowienia należy zaopatrzyć się w nadbudowy. Poziom wód gruntowych musi znajdować się poniżej wylotu z separatora. Separatory można posadowić przy wysokim poziomie wód gruntowych. W takich sytuacjach konieczne jest wykonanie fundamentów, zakotwiczenie separatora, a także obsypanie zbiornika piaskiem stabilizowanym (50 kg cementu na 1 m3 piasku). Separatory dostarczane są na budowę jako kompletne urządzenia gotowe do montażu. Instalacja zbiorników polega na: 

 • umieszczeniu separatora w wykopie,
 • podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji deszczowej lub technologicznej,
 • staranne zasypanie separatora stabilizującym piaskiem lub cementem.

 

Posadowienie w miejscu przejezdnym

Wykop musi być odpowiednio głęboki, zapewniać głębokość nadkładu i uwarstwienia zgodnie z rodzajem nawierzchni i obciążenia. Fundamenty (podbudowy) asfaltowe i betonowe muszą wystawać minimum 300 mm poziomo za urządzenie we wszystkich kierunkach. Należy wykonać fundament o grubości co najmniej 200 mm z mieszanki betonowej półsuchej. Kiedy beton fundamentu wstępnie stwardnieje (zwykle po jednym dniu) wyważyć zbiornik nalewając do niego około 0,5 m wody. Dokonać zasypu przestrzeni wokół zbiornika za pomocą gruntu zagęszczonego. Zasyp powinien być pozbawiony materiału organicznego, dużych kamieni, cegieł lub ostrych przedmiotów. Zasypywanie przeprowadza się warstwami, tak aby pod i wokół boków zbiornika nie tworzyły się puste przestrzenie i nie dochodziło do miejscowej koncentracji naprężeń. Należy stopniowo napełniać zbiornik wodą do poziomu powyżej zasypu, co pozwoli na ustabilizowanie naprężeń w zbiorniku. Następnie należy zabezpieczyć zbiornik płytą odciążającą od góry i dobrać włazy żeliwne o odpowiedniej wytrzymałości. Ramy pokryw należy zamontować w płycie betonowej opartej na brzegach wykopu.

Posadowienie separatora - ruch samochodowy

Głębokie posadowienie w miejscu przejezdnym

Jeśli zaistnieje konieczność głębszego posadowienia zbiornika pod ruchem przejeznym należy żelbetową płytę odciążającą przysypać gruntem zagęszczonym w zależności od wymaganej głębokości posadowienia. Pod włazem żeliwnym należy umieścić pierścień odciążający rozkładający powstałe naprężenia.

Glebsze posadowienie separatora - ruch samochodowy


Konserwacja separatorów

W związku z tym, iż substancje ropopochodne (wg. Rozporządzenia MOŚZNiL z 24.12.97 Dz. U. nr 162 poz. 1135) zakwalifikowane są do substancji niebezpiecznych konserwacja oraz serwisowanie separatorów może być prowadzone przez wykwalifikowaną firmę. Konserwacja separatorów ropopochodnych polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów (nie rzadziej niż raz w roku). Oczyszczanie powinno być przeprowadzone w momencie wypełnienia osadami zbiornika do połowy jego objętości lub w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą i ustawić w pozycji roboczej zawór pływakowy. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór różnych separatorów substancji ropopochodnych. Przed kupnem separatora winniśmy skonsultować się ze sprzedawcą, aby prawidłowo dobrać separator dla naszych potrzeb. Jedynie poprawnie dobrany separator będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję.

 

Oferta na Separatory Ropopochodnych

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz