Regulamin sklepu internetowego Aquatechnika

 I. Postanowienia wstępne 

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika, w tym kupującego, ze Sklepu za pośrednictwem ,którego realizowane są Zakupy, prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Właścicielem Sklepu internetowego oraz praw autorskich znajdującego się pod adresem domeny www.aquatechnika.com.pl jest: Maciej Sidorowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grupatechnika Maciej Sidorowicz , 53-209 Wrocław, ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego 10, posiadający numer identyfikacyjny NIP: 894-289-7253 oraz REGON:022015792, który prowadzi swoją działalność w ramach Sklepu sprzedaży towarów. Telefon kontaktowy: +48 535 553 051 lub +48 535 55 30 50. Wszystkie prawa zastrzeżone dla firmy Grupatechnika.

 3. Regulamin jest nieprzerwanie udostępniany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenia jego treści.

II. Definicje użyte w regulaminie 

 1. Sprzedawca-właściciel sklepu internetowego Aquatechnika znajdującego się pod adresem www.aquatechnika.com.pl.

 2. Sklep – platforma teleinformatyczna działająca pod adresem: www.aquatechnika.com.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu realizować Zakupy dostępnych towarów prezentowanych w domenie www.aquatechnika.com.pl.

 3. Kupujący – Osoba fizyczna, Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych , która zawiera Umowę sprzedaży w ramach Regulaminu sklepu

 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż towarów na rzecz nabywcy.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

 6. Towary - fabrycznie nowe przedmioty, stanowiące obiekt sprzedaży, prezentowane na stronie www.aquatechnika.com.pl.

III. Warunki korzystania ze Sklepu 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

 3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach rejestracyjnych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 4.  Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. Rejestracja i logowanie w sklepie 

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie, jak również bez zarejestrowania. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość obserwacji statusu realizacji zamówionego towaru.

 2. Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie są obowiązani do akceptacji Regulaminu.

 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: a)zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, b)akceptacji Regulaminu sklepu.

 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie lub możliwość korygowania danych, a także zmiany hasła.

 V. Składanie zamówień w sklepie i realizacja 

 1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie w trybie 24 godziny 365 dni w roku na dobę za pośrednictwem Sklepu.

 2. Użytkownik zamieszcza wybrane przez siebie Towary w wirtualnym koszyku , w celu ich nabycia. Koszyk umożliwia zarządzanie zgromadzonymi Towarami, ich podsumowanie oraz przeliczanie kosztów dostawy. Użytkownik może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka. Podczas zamawiania kupujący ma możliwość regulowania ilości zamawianych towarów.

 3. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu , użytkownik uruchamia procedurę realizacji zamówienia, gdzie następnie w należyty sposób określa adres dostawy, sposób dostawy, sposób dokonania płatności. Jednakże zawarcie umowy kupna–sprzedaży nastepuje dopiero po potwierdzeniu mailowym klienta o przystąpieniu do realizacji zamówienia statusem "w przygotowaniu".

 4. Zamówienie zostanie potwierdzone fakturą proformą wysłaną w formacie elektronicznym na wskazany adres e-mailowy podany podczas rejestracji i przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu płatności lub poprzez płatność pobraniową u kuriera. W wypadku braku płatności pobraniowej sprzedawca może dochodzić odszkodowania w kwocie straty jaką poniósł w transporcie do klienta i z powrotem do magazynu.

 5. Zamówienie może być również składane drogą mailową z zachowaniem regulaminu sklepu. Do zamówienia mailowego należy przesłać wraz z niezbędnymi danymi: nazwa/kod produktu, dane do faktury, adres dostawy (wraz z wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru oraz telefonem kontaktowym), dane kontaktowe osoby zamawiającej w celu autoryzacji zamówienia.

 6. Złożone zamówienie drogą e-mailową będzie przesłane do pracownika obsługującego sklep w celu weryfikacji danych, a następnie, uzupełnione o koszty transportu przesyłki, przesłane na podany adres do kupującego. W celu potwierdzenia zamówienia kupujący, winien odesłać e-mail na adres sklepu wiadomość o treści „potwierdzam zamówienie”.

 7. Zamówienia złożenie w dni powszechne po godzinie 13:00 oraz w dni wolne od pracy według kodeksu pracy będą realizowane w następny dniu roboczym. Czas realizacji zamówień jest szacunkowo opisany w dniach roboczych przy każdym z produktów.

 8. W wypadku jeśli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru , niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzynastu dni od dnia złożenia przez klienta zamówienia, zawiadomi o Tym Kupującego i jeśli otrzymał zwróci cała otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

VI. Ceny towarów i koszty dostaw 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto , zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikających z odrębnych przepisów .

 2. Koszty dostawy podawane są odrębnie uwzględniając miejsce dostawy i należy je doliczyć do kosztów całego zamówienia.

 3. Przesyłki standardowe  będą wyceniane automatyczne – czyli te przesyłki, których wymiary oraz waga nie przekracza parametrów granicznych określonych przez firmę kurierską dhl, ups, k-ex  zgodnie z cennikiem na stronie operatora

 4. Przesyłki wielkogabarytowe, będą wyceniane indywidualnie – koszty przesyłki towarów wielkogabarytowych, będą wyceniane indywidualnie i umieszczane w e-mailu zawierającym kompletne zamówienie kupującego w celu jego ostatecznego potwierdzenia. Rozładunek przesyłek wielkogabarytowych realizowany jest po stronie zamawiającego.

 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek nieprawidłowego adresu dostawy.

 6. Cena wskazana przez sprzedającego jest wiążąca dla klienta w chwili złożenia zamówienia.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów w sklepie internetowym www.aquatechnika.com.pl wprowadzania, wycofania dowolnego produktu ze sklepu oraz prowadzenia akcji promocyjnej. Okresowe akcje promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji.

VII. Reklamacje, odstąpienie, wypowiedzenie

 1. Reklamacje kupujący składa zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się ze sprzedającym. Aby reklamacja była rozpatrzona należy podać imię i nazwisko kupującego , nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 2. Uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedającym. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki powstałych podczas transportu jest sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę „ protokołu szkody”.

 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (dz. U. Z 2012 r., poz. 1173 oraz 1529). W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które na życzenie klienta zostały nadane inną firmą kurierską niż ta, z którą posiadamy umowę .

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu. Zwracane produkty musza posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, być kompletne i nie mogą posiadać śladów użytkowania. - Formularz zwrotu - (kliknij, aby pobrać formularz)

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Zwroty należy kierować na adres sprzedającego z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – w uzgodnieniu ze sprzedawcą sklepu. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

 7. Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 

 8. Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy w wypadku zwrotów częściowych. 

VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 929 – tekst jednolity, z późn. Zm.) Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. . Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych

IX. Postanowienia końcowe 

 1. Produkty i nazwy wymienione w sklepie internetowym www.aquatechnika.com.pl używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy oferowanych towarów były zgodne rzeczywistością. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

 3. Kupujący składając zamówienie akceptuje niniejszy regulamin.

 4. Dane zawarte na temat produktów prezentowanych w sklepie internetowym www.aquatechnika.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 5. Występujące spory przy realizacji transakcji w sklepie internetowym www.aquatechnika.com.pl będą rozstrzygane w pierwszej kolejności poprzez porozumienie stron, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia poprzez sąd właściwy.

 6. Zawartość sklepu internetowego www.aquatechnika.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

 7. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą podlegały przepisom kodeksu cywilnego.