Formy i koszty dostawy

 • Przesyłki standardowe – czyli przesyłki, których wymiary oraz waga nie przekracza parametrów granicznych określonych przez firmę kurierską DHL, DPD, F-EX  zgodnie z cennikiem i regulaminem na stronie operatora,

 • Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 25 zł do 1500 zł  i  są zależne od gabarytu przysyłki,

 • Przesyłki wielkogabarytowe – Koszty przesyłki towarów wielkogabarytowych, takich jak: przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy gospodarowania wody deszczowej, wielkogabarytowe pojemniki magazynowe, separatory itp., będą wyceniane indywidualnie i umieszczane w e-mailu zawierającym kompletne zamówienie Kupującego w celu jego ostatecznego potwierdzenia. W przypadku przesyłek standardowych koszty przesyłki będą pojawiały się automatycznie w „koszyku” zamówień. Natomiast w przypadku przesyłek wielkogabarytowych Kupujący będzie poinformowany w chwili przesłania wiadomości mailowej na podany adres e-mail Kupującego w celu jego ostatecznego zatwierdzenia. Sprzedający do każdej transakcji wystawia potwierdzenie w postaci faktury VAT przesłanej elektronicznie na adres e-mail Kupującego. W przypadku dostaw rozwiązań wielkogabarytowych rozładunek leży po stronie zamawiającego - firmy spedycyjne nie mają obowiązku realizować rozładunku towaru.


Realizacja zamówienia

 • Realizacja zamówienia za pośrednictwem mechanizmu „Dodaj do Koszyka” oraz „zamówienia poprzez e-mail: kontakt@aquatechnika.com.pl” rozpoczyna się od daty płatność.

 • Datą płatności jest dzień zaksięgowania określonych w zamówieniu środków pieniężnych na koncie Sprzedającego.

 • Przelew należy dokonać najpóźniej po upływie 3 dni od potwierdzonego zamówienia na rachunek bankowy Sprzedającego.

 • Kupujący, odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem, przesłanym na adres e-mail podany przez Kupującego, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w późniejszym czasie.

 • Sprzedający wskazuje, iż potwierdzeniem realizacji zamówienia, a tym samym dowodem zakupu, będzie doręczona Kupującemu faktura VAT w wersji elektronicznej na e-mail podany przez Kupującego.


Reklamacje i Zwroty

 • Reklamację Kupujący składa zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się ze Sprzedającym. Aby reklamacja była rozpatrzona, należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

 • Uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki powstałych podczas transportu jest sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę „ protokołu szkody”.

 • Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

 • Zwroty należy kierować na adres magazynu Sprzedającego z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – adres magazynu należny uzgodnić ze Sprzedawcą sklepu. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 • Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do Kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 

 • Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), Sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez Kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.

 • Korespondencje w temacie zwrotu lub reklamacji należy kierować na adres e-mail: reklamacje@aquatechnika.com.pl

Actions-mail-mark-task-icon.png