PROGRAMY LOKALNE DOFINANSOWAŃ DO DESZCZÓWKI

Programy dofinansowań do deszczówki

Ze względu na zmniejszające się zasoby wodne i zmieniający się charakter opadów (rzadko występujące, ale intensywne i krótkotrwałe nawałnice) w Polsce powstaje coraz więcej programów pomagających zagospodarować wody opadowe i wykorzystywać je na własne potrzeby. Retencjonując deszczówkę na własnej posesji pomagamy nie tylko chronić środowisko, ale także jesteśmy w stanie oszczędzić na rachunkach za wodę.

Poniżej znajdą Państwo listę lokalnych programów wspierających dopłatami mieszkańców korzystających z instalacji zatrzymujących wodę opadową:

Legnicki Program „Miasto Gąbka”

Legnica dołączyła do miast przeciwdziałających suszy i retencjonujących wodę opadową. Pogram Miasto Gąbka przewidziany na lata 2019-2023 zakłada zagospodarowanie wody opadowej w mieście. 

Kluczowym dla mieszkańców Legnicy etapem realizowanego programu jest część druga, w której miasto zakłada wykonanie 10 realizacji projektów dotyczących gromadzenia wody deszczowej na przydomowych posesjach.

Pozostałe dwa etapy programu dotyczą inwentaryzacji zieleni miejskiej, analizy infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań geologiczno-glebowych. Na początku roku 2020 rozpoczęto wyznaczanie terenów najkorzystniejszych do retencjonowania wód opadowych. Finalną częścią legnickiego programu będzie założenie miejskiej instalacji do retencjonowania deszczówki, utworzenie ogrodów deszczowych oraz likwidacja części miejskich nawierzchni nieprzepuszczalnych dla wody. 

Łódź – DESZCZÓWKA Gromadzenie wód opadowych

W województwie łódzkim utworzono program na lata 2020-2022 służący efektywnemu, ale oszczędnemu korzystaniu z zasobów wodnych. Przewidziano, iż kwota dofinansowania wyniesie do 70% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, iż górna granica finansowania nie może przekroczyć 5 000 zł.
Regulamin Programu DESZCZÓWKA Gromadzenie wód opadowych zawiera listę działań objętych finansowaniem:

 • zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld, studni, zbiorników i systemów rozprowadzania wód deszczowych,
 • roboty budowlano-montażowe.

Pomiary geodezyjne, nadzór inwestorski oraz sporządzenie dokumentacji projektowej nie będą finansowane w ramach programu DESZCZÓWKA.

Przewidziany budżet na łódzki program DESZCZÓWKA Gromadzenie wód opadowych wynosi 4 000 000 zł. Obecnie ogłoszono etap ulepszania i modernizacji programu. Przyjmowanie wniosków zostało wstrzymane, aż do ogłoszenia oferty WFOŚiGW o zwiększonej atrakcyjności i dostępności dla mieszkańców województwa łódzkiego. Wnioski napływające po 25.05.2020 nie będą rozpatrywane. W celu śledzenia bieżących informacji nt. programu DESZCZÓWKA Gromadzenie wód opadowych zapraszamy tutaj

Warszawa chwyta wodę

W stolicy wystartował program „Warszawski program ochrony zasobów wody” pod hasłem „Warszawa chwyta wodę”. Do korzystania z niego zachęca Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy -„W zeszłym roku uruchomiliśmy nowe dotacje na urządzenia małej retencji, czyli instalacje, pomagające łapać deszcz. Tak zebraną wodę można wykorzystać na przykład do podlewania ogródka. Adaptujemy się do zmian klimatycznych. Im więcej wody uda nam się zatrzymać w mieście, tym skutki susz będą mniej odczuwalne”.

Zgodnie z regulaminem programu dotację można otrzymać na budowę urządzeń służących gromadzeniu wody opadowej i roztopowej. Refundacji podlegają:

 • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające czasowe gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
 • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych naziemne lub poziemne, poprzez które woda nie przenika do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na instalacji odprowadzania wody deszczowej lub w postaci oczek wodnych).

Jeśli złożony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony można otrzymać:

 • do 4 000 zł (dotacja dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą),
 • do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych),
 • do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

Wnioski o uzyskanie dotacji oraz więcej informacji na temat aktualizacji dot. Warszawskiego programu znajdą Państwo tutaj.

Gmina Piaseczno

W gminie Piaseczno zaproponowano mieszkańcom dotacje z budżetu gminy na zakup, montaż i wykonanie elementów tworzących systemy deszczowe służące zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej, np. studnie chłonne, muldy, ogrody deszczowe, zbiorniki retencyjne.  

O pomoc finansową mogą ubiegać się zarówno wspólnoty mieszkaniowe, jak i osoby fizyczne.

Regulamin dotacji przewiduje sfinansowanie 80% udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.

Na mieszkańców korzystających z dotacji zostaje nałożony obowiązek utrzymania sfinansowanej inwestycji przez co najmniej 3 lata. W przypadku niespełnienia tego warunku koniecznie będzie dokonanie zwrotu dotacji w całości wraz z odsetkami.

Z dniem 15.06.2020 ze względu na wykorzystanie przewidzianego budżetu wstrzymano nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji do gromadzenia deszczówki. Wszelkie informacje o wznowieniu programu będą zamieszczane tutaj.

Gdańsk

Do miast zachęcających mieszkańców do retencji wody opadowej dołączył Gdańsk. „Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie małej retencji – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu. – Jednocześnie przypominam, że wnioski można składać na studnie chłonne i skrzynki rozsączające, nie na dofinansowanie ogrodów deszczowych”.

Jako czas trwania programu przewidziano czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2020. W przypadku nierozpatrzenia wniosków do końca bieżącego roku, zostaną one rozpatrzone w 2021 roku. Wszelkie informacje na temat wniosków, wymaganych dokumentów dostępne są na stronie BIP Miasta Gdańsk oraz  tutaj.

Wnioskować o dofinansowanie mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osobny prawne i przedsiębiorcy. W przypadku korzystnego rozpatrzenia wniosku możliwe jest uzyskanie jednorazowej dotacji w wysokości 100% wydatków, jednak nie więcej niż 4 000 zł dla osób prawnych, przedsiębiorców, wyłączając wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe i nie więcej niż 10 000 złotych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja obejmuje nie tylko wydatki z roku kalendarzowego w którym wnioskowano o dofinansowanie, a także z roku poprzedzającego go.

Warto zwrócić uwagę na informację, iż dotacja nie uwzględnia infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wymagających pozwoleń na budowę nowych  inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

Program będzie trwać aż wyczerpania przeznaczonego budżetu.

Gdynia

Do retencjonowania wód opadowych i roztopowych zachęca także Gdynia. Wszelkie informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na zatrzymywanie i wykorzystywanie deszczówki dostępne są na stronie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdynia.

Co powinien zawierać kompletny wniosek o przyznanie dotacji?

 • Opis inwestycji,
 • informacje na temat obszaru z jakiego będzie przechwytywana deszczówka,
 • podstawowe informacje o wnioskodawcy.

Gdynia umożliwia uzyskanie 80% kosztów kwalifikowanych, jednak łączna wartość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 10 000 zł.

W ramach dotacji możliwym jest uzyskanie zwrotu kosztów za:

 • wykonania projektu zagospodarowania, gromadzenia i wykorzystywania deszczówki,
 • zakup wraz z montażem urządzeń tj. donice, rury spustowe, przelewowe, drenażowe, elementy studni chłonnej,
 • wykonanie prac ziemnych.

Na realizację w/w działań przeznaczono 63 000 zł z budżetu miasta. Jest to fundusz na rok 2020, o kolejnych edycjach programu będziemy informować na bieżąco.

Kraków

Kraków już od kilku lat promuje retencjonowanie i wykorzystywanie deszczówki na własnych posesjach. Od roku 2014 funkcjonuje tam program Małej retencji wód opadowych w ramach którego, miasto Kraków udziela dotacji na wykonanie systemów deszczowych.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie dofinansowanie do retencji deszczówki w marcu 2020 ogłoszono nowe zasady programu, wnioski są przyjmowane od 1 czerwca. Dzięki zmianom można uzyskać większe niż dotychczas wsparcie finansowe.

Wysokość dotacji zależna jest od rodzaju inwestycji i może wynieść do 80% poniesionych kosztów.

W przypadku naziemnych zamkniętych wolnostojących zbiorników na deszczówkę wraz z podłączeniem do rynny możliwe jest uzyskanie 200-500 zł w zależności od wielkości zbiornika.

Na podziemne zbiorniki o pojemności do 5m3 można uzyskać 6 000 zł.

W przypadku zbiorników podziemnych o pojemności 5-10m3 możliwe jest uzyskanie do 8 000 zł, a na zbiorniki o pojemności powyżej 10 m3 nawet 10 000 zł.

Najwyższa dotacja w wysokości maksymalnie 12 000 zł przysługiwać będzie w przypadku wykonania systemów bioretencji, drenażu lub nawadniania terenów zielonych, zadrzewionych i ogrodów.

Ogromne zainteresowanie krakowian programem retencji deszczówki przerosło wstępne założenia programu. Wstępnie oszacowano, iż przy tak dużej liczbie spływających wniosków, ich realizacja może przekroczyć przeznaczony przed miasto Kraków budżet na rok 2020.

W takiej sytuacji dotacje zostaną przyznane w przypadku uzyskania dodatkowych środków lub w kolejnej edycji programu. Wzory wypełnionych wniosków oraz aktualizacje dotyczące programu małej retencji wody deszczowej w Krakowie dostępne są tutaj.

Bielsko-Biała „Bielsko-Biała łapie deszcz”

W ramach programu „Bielsko Biała łapie deszcz mieszkańcy Bielska-Białej do lipca 2020 roku mogli składać wnioski o dotacje na nadziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę.

Na realizację programu przeznaczono, aż 700 000 zł z budżetu miasta. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie akcją i wyczerpanie na ten cel przeznaczonych środków, zapowiedziano już kolejną edycję programu.

W 2020 roku można było uzyskać 3 000 zł na podziemny zbiornik większy niż 1 m3. Na zbiorniki mniejsze niż 1m3 do, ale o pojemności min. 0,3 m3 do 1000 zł.

Regulamin kolejnej edycji programu oraz zmiany w uchwale Rady w Bielsku Białej dotyczącej dofinansowania zbiorników na deszczówkę z budżetu miasta pojawią się tutaj.

Sosnowiec – Po(d)lej deszczem

Świadomość ekologiczna rośnie również u mieszkańców Sosnowca, głównie w związku położeniem ich miasta w regionie górniczym.

W 2020 roku w Sosnowcu przeprowadzono program o nazwie Po(d)lej deszczem na który pierwotnie przeznaczono 100 tysięcy zł. Jednak bardzo szybko budżet tez wyczerpał się ze względu na ogromną ilość spływających wniosków. Miasto zdecydowało się zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji pozwalających retencjonować wodę. Ponownie z puli pieniędzy miasta wygospodarowano 100 tysięcy złotych.

W Sosnowcu przyznane dotacje sięgają 80% kosztów całej inwestycji i jednorazowo 4 tysięcy zł.

Dotacjom podlega:

 • zakup, montaż i roboty ziemne,
 • modernizacja istniejącej instalacji.

Dzięki programowi Po(d)lej deszcz zdecydowanie taniej można wybudować ogród deszczowy w pojemniku lub gruncie, zamontować na swojej posesji podziemny lub naziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe.

Informacje o kolejnych edycjach programu będą mogli Państwo znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowiec.

Sopot

Swoich mieszkańców do oszczędzania wody zachęca miasto Sopot – od 2011 roku można uzyskać dotację na systemy drenażowe i systemy gromadzenia deszczówki w obrębie własnej posesji. W przypadku Sopotu wnioski o dofinansowanie można składać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS.

Program dotacji zakłada dofinansowanie w wysokości nawet 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej 1 000 zł na budynek jednorodzinny i do 5 000 zł na budynek wielorodzinny.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby prawne i fizyczne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, a także przedstawiciele sektora finansów publicznych.

Wnioski o dotacje można składać najczęściej do 31 marca roku w którym zamierzamy przeprowadzić inwestycję lub do wyczerpania przewidzianych w budżecie środków. W przypadku, gdy przewidziana na deszczówkę pula pieniędzy nie zostaje wykorzystana do końca marca, możliwe jest także wnioskowanie w późniejszym terminie.

Wzory potrzebnych dokumentów dostępne są tutaj

Lublin – Program ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublin

Lublin dołączył do miast wspierających finansowo mieszkańców planujących przeprowadzenie inwestycji umożliwiającej retencjonowanie deszczówki.

W ramach Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublin na rok 2020 przewidziano budżet w wysokości 50 000 zł.

Ze względu na ogromną ilość napływających wniosków konieczne było uruchomienie specjalnej infolinii oraz postanowiono zwiększyć pulę pieniędzy przewidzianą na dofinansowania. Na kolejne lata Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublin założono, iż budżet osiągnie kwotę 600 000 zł.

W ramach dotacji możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 70% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 000 zł. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Finansowaniu podlegają:

 • zakup i montaż urządzeń tworzących system deszczowy,
 • przeprowadzenie modernizacji istniejącej już instalacji w celu umożliwienia podłączenia systemu gromadzenia deszczówki.

Dotacje przyznawane są według kolejności nadsyłania i rozpatrywania wniosków, dlatego nie warto zwlekać z ich złożeniem.

Wzór wniosku o udzieleni dotacji oraz aktualne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Choroszcz

Zalety, a przede wszystkim konieczność oszczędzania wody widzą nie tylko władze dużych miast. Program dotacyjny powstał także w gminie Choroszcz na Podlasiu.

O dofinansowanie od gminy Choroszcz mogą starać się:

 • osoby niezalegające z opłatą podatków oraz z uiszczeniem opłat lokalnych,
 • osoby zamieszkałe  i zameldowane na stałe w gminie Choroszcz,
 • osoby fizyczne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, w Gminie Choroszcz możliwym jest uzyskanie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 2 000 zł) w ramach budżetu przeznaczonego na dany rok.

Dotacji podlega:

 • modernizacja aktualnego systemu deszczowego celem jego usprawnienia,
 • zakup, montaż elementów tworzących system do retencjonowania wód opadowych (łącznie ze zbiornikami o pojemności nie mniejszej niż 2m3).

Wnioski można składać do 30 czerwca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Choroszczy. Są dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Pomoc dla rolników – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Problem ubożejących zasobów wodnych bezpośrednio dotyka rolników i ich gospodarstwa. W odpowiedzi coraz częściej występujące susze do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dołączyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR.

Jedną z kategorii inwestycji na którą rolnicy mogą dostać dotację jest budowa studni i zbiorników retencyjnych. Dzięki dofinansowaniu możliwa jest także modernizacja istniejących już instalacji do nawadniania gruntu.

Korzystając z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich możliwym jest uzyskanie refundacji 50% kosztów inwestycyjnych, przy założeniu minimum poniesionych kosztów inwestycji na poziomie 15 000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się rolnicy będący właścicielami gospodarstw o powierzchni 1-300 ha, zarabiający na produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Konieczne jest też należenie do krajowego systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych. Wnioski o dotacje składa się w regionalnych oddziałach ARiMR. Ich pobranie możliwe jest ze strony internetowej

Powiązane produkty

star star star star star
4 Recenzji 

SYSTEM ZBIERANIA DESZCZÓWKI DROP WATER RAIN

 • Zbiornik na deszczówkę z pompą, filtrem i poborem wody (skrzynka ogrodowa bądź pobór w pokrywie)
 • Automatyczna pompa zatapialna - Auto włącz/wyłącz
 • Pojemności zbiorników od 2000l do 5000l
Cena
3 765,56 zł Cena podstawowa 4 093,00 zł
3 061,43 zł netto
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 

ZESTAW OGRODOWY ZE ZBIORNIKIEM JUMBOTANK

 • Zbiornik na deszczówkę z pompą, filtrem i poborem do wyboru (skrzynka ogrodowa bądź pobór w pokrywie)
 • Pompa automatyczna zatapialna
 • Pojemności zbiorników 10000l 
Cena
11 063,92 zł Cena podstawowa 12 026,00 zł
8 995,06 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz