SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE WODY DO GRUNTU

Skrzynki rozsączające wody do gruntu

Woda deszczowa, oczyszczone ścieki w przydomowych oczyszczalniach, przelewy awaryjne zbiorników retencyjnych to tylko nieliczne przypadki, które wymagają odpowiedniego rozsączania. Jeśli do naszej posesji nie została doprowadzona kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna, musimy zastanowić się nad korzystnym i efektywnym rozsączaniem deszczówki, bądź oczyszczonych ścieków do gruntu. Alternatywą dla rozsączania wody w gruncie jest przekazanie jej nadmiaru do rzeki, bądź stawu, na co wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.

Zgodnie z prawem

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa definiuje ścieki m.in. jako wprowadzanie do wód lub do ziemi:

 • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
 • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876),
 • wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
 • wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne.

Zgodnie z ustawą, na wprowadzanie ścieków bytowych lub deszczowych powyżej 5 m3 na dobę do wód (rzek, kanałów, jezior) lub do ziemi (studnie chłonne, skrzynki rozsączające, drenaże) należy uzyskać pozwolenie. W przypadku, gdy w ciągu dnia nie odprowadzamy więcej niż 5 m3, pozwolenie nie jest wymagane.

 

Sposoby na rozsączania

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych sposobów rozsączania ścieków w gruncie, w obrębie własnej posesji. Przykładami są skrzynki rozsączające, studnie chłonne, tunele drenarskie, studnie żwirowe i wiele innych. Systemy dobierane są odpowiednio do powierzchni zlewni, według przeznaczenia i rodzaju gruntu. Aktualnie największym powodzeniem podczas doboru systemu rozsączania cieszą się skrzynki rozsączające. Przyczyną ich popularności jest ich wszechstronność:

 • kilka wersji: skrzynki pod ruch pieszy, samochodów osobowych lub ciężarowych,
 • skrzynki dedykowane do gruntów lekkich, ciężkich, bądź słabo przepuszczalnych,
 • niska cena w porównaniu z tradycyjnymi żwirowymi sposobami rozsączania,
 • 3 razy większa pojemność niż standardowe systemy żwirowe – redukcja powierzchni drenażu,
 • niewielki nakład pracy podczas montażu, łatwa i szybka instalacja,
 • możliwość dowolnego układania i przycinania skrzynek.

 

 

 Studnia chłonna Igloo, Tunel drenarski, Skrzynki chłonne Geodek

Skrzynki rozsączające przeznaczone są do zagospodarowania wody deszczowej, a także oczyszczonych ścieków w reaktorach biologicznych. Wody deszczowe zebrane z dachów odprowadzane są poprzez rynny do rur spustowych oraz przewodów kanalizacyjnych, a następnie do skrzynek. Tak samo dzieje się w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zastosowanie systemu skrzynek rozsączających zapewnia optymalne zagospodarowanie ścieków na terenach zurbanizowanych.

 

Dobre strony

Napełnione skrzynki rozsączające bezciśnieniowo rozsączają zgromadzoną wodę. Specyfika pracy skrzynek drenarskich niesie za sobą wiele korzyści:

 • zmniejsza dynamikę odpływu,
 • zwiększa efektywność pracy oczyszczalni,
 • pozwala uniknąć przewymiarowania sieci deszczowej,
 • zmniejsza obciążenie uderzeniowe odbiornika ścieków z kanalizacji ogólnospławnej lub rozdzielczej,
 • budowa nowoczesnych podziemnych urządzeń chłonnych może się przyczynić do ochrony wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Za i przeciw

Tradycyjne systemy żwirowe w przeciwieństwie do nowoczesnych, jakimi niewątpliwie są skrzynki rozsączające, wymagają o wiele więcej miejsca. Ich objętość jest nawet do 3 razy większa. W przypadku rowów żwirowych zdolność akumulacyjna wynosi zaledwie 150 – 300 litrów na m3. Natomiast skrzynki rozsączające posiadają zdolność akumulacyjną aż 950 litrów na m3 skrzynki. Z biegiem czasu opadłe liście, a także śmieci zbierane przez system rynnowy, przyczyniają się do zapchania systemu żwirowego. Oczyszczanie takiego systemu jest bardzo kosztowne i pracochłonne. W przypadku skrzynek chłonnych nie ma takiego problemu, gdyż owinięte są one geowłókniną, która zapobiega zatykaniu.

 

Dobór skrzynek rozsączających

W celu doboru odpowiedniej ilości i rodzaju skrzynek musimy brać pod uwagę:

 • rodzaj i przepuszczalność gruntów występujących na działce; skrzynki dedykowane do gruntów ciężkich różnią się od skrzynek do gruntów przepuszczalnych,
 • poziom lustra wody gruntowej,
 • sposób wykorzystania powierzchni nad skrzynkami; skrzynki dedykowane dla ruchu pieszego różnią się od skrzynek dla ruchu kołowego,
 • powierzchnia zlewni, z której będzie zbierana i rozsączana woda,
 • położenie geograficzne.

Poniżej zamieszczono poglądową tabelę doboru ilości skrzynek. W celu obliczenia dokładnej ilości skrzynek należy posiłkować się specjalnym wzorem ATV.

Rodzaj gruntu / opis

Powierzchnia zlewni w m2

Przepuszczalność m/s

 

100m2

200m2

300m2

1·10-3

Piasek gruboziarnisty

Liczba skrzynek

4

8

12

1·10-4

Piasek średni/drobny

8

16

22

1·10-5

Piasek gliniasty

11

22

30

1·10-6

Glina piaszczysta

13

28

38


Obliczanie ilości skrzynek wg wzoru ATV

Wzór na obliczanie ilości skrzynek rozsaczajacych
gdzie:
L - długość skrzynek rozsączających [m]
A- zredukowana powierzchnia [m2]
r- natężenie deszczu [l/s·ha]
D - czas trwania deszczu [min]
b - szerokość skrzynek rozsączających [m]
h - wysokość skrzynek rozsączających [m]
s- współczynnik akumulacyjny
k- współczynnik filtracji gruntu
 
A= Ʃ(A·Z)
gdzie:
Z - współczynnik spływu
A - powierzchnia [m2]
 

Przykład obliczeń

 • Powierzchnia dachu: 100 m2
 • Współczynnik spływu, dachówka: 0,8
 • Natężenie deszczu: 130 l/s·ha
 • Czas trwania deszczu: 15 min
 • Szerokość skrzynek rozsączających: 0,6 m
 • Wysokość skrzynek rozsączających: 0,6 m
 • Długość skrzynek rozsączajacych: 1,2 m
 • Współczynnik akumulacyjny: 0,95
 • Grunty przepuszczalne, piaski średnioziarniste: 0,2*10-3
 Skrzynki rozsączające

 

Lokalizacja

Aktem prawnym, określającym wszystkie odległości, które należy zachować przy posadowieniu skrzynek rozsączających, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami i poprawkami):

 • • minimalna odległość montowanych skrzynek od granicy działki wynosi 2 metry,
 • • minimalna odległość drenażu od najbliższej studni wynosi 30 metrów,
 • • minimalna odległość skrzynek od budynku mieszkalnego wynosi 3 metry,
 • • minimalna odległość montowanych skrzynek od drzew i krzewów wynosi 3 metry.

 

W przypadku gdy w pobliżu naszej posesji nie ma kanalizacji deszczowej, bądź ogólnospławnej, niezbędny będzie odpowiedni system infiltracji, jakim mogą być skrzynki rozsączające. Sprawnie działający i dobrze dobrany system skrzynek będzie spełniał swoje zadanie przez długie lata. Niskie koszty, łatwy montaż, prawidłowe rozsączanie, a także indywidualne dostosowanie do zapotrzebowania sprawiają, że skrzynki rozsączające są jedną z najlepszych metod infiltracji.

 

Sprawdź ofertę na rozsączanie.

 

 

Powiązane produkty

star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 

SKRZYNKI CHŁONNE 230L REWATEC

 • 292Rozsączanie i odprowadzanie wody deszczowej do gruntu
 • Zagospodarowanie deszczówki
 • Rozsączanie oczyszczonych ścieków
Cena
341,20 zł Cena podstawowa 359,16 zł
277,40 zł netto
star_border star_border star_border star_border star_border
0 Recenzji 

SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE GEODEK 235L

 • Rozsączanie i odprowadzanie wody deszczowej
 • Rozporwadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu
 • Pojemność 235 l
Cena
150,74 zł Cena podstawowa 158,67 zł
122,55 zł netto

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz