ZBIORNIKI NA PALIWO - JAKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE TRZEBA SPEŁNIĆ?

Zbiorniki na paliwo - jakie uwarunkowania prawne trzeba spełnić?

Kryzys najczęściej objawia się rosnącymi cenami surowców. Efektem tego zjawiska jest chęć zabezpieczenia się przed jego skutkami. Wzbudza to coraz większe zainteresowanie zbiornikami na paliwo wśród klientów prywatnych i przedsiębiorców. Trudno im się dziwić, gdyż prywatny magazyn paliwa zapewnia spokój i optymalizuje koszty oraz generuje oszczędności. Zbiorniki na paliwo umożliwiają zakup większej ilości surowca po cenach hurtowych. W związku z tym jakie warunki prawne trzeba spełnić, żeby móc korzystać z dobrodziejstw własnego magazynu? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w tekście.

Jakie zbiorniki na paliwo nie wymagają pozwolenia na budowę?

Wymagana dokumentacja i zgody prawne są związane ze zbiornikami w zależności od ich pojemności. Pojemność zbiornika warunkuje stopień restrykcji prawnych. 

Zbiorniki na paliwo do 2500 l pojemności

Według obecnie panujących przepisów każdy zbiornik na paliwo powinien posiadać podwójny płaszcz. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko wycieku. Zewnętrzny zbiornik jest zabezpieczeniem, gdy pierwszy płaszcz ulegnie rozszczelnieniu. Ponadto wymagane jest, aby zbiornik dwupłaszczowy był wyposażony w konkretne akcesoria. Należą do nich np. czujniki maksymalnego napełnienia. Automatyczny pistolet odcina dopływ paliwa, gdy zbiornik zostanie napełniony. Obudowa zbiornika powinna być zabezpieczona przed nieupoważnionym dostępem. Oprócz tego do każdego zbiornika wymagana jest dokumentacja. Przykładowo dla tej pojemności wymaga się:

  • Deklaracji zgodności - oświadczenie, że zbiornik jest zgodny z panującymi wymaganiami
  • Potwierdzenia, że zbiornik został wykonany zgodnie z dokumentację techniczną (poświadczenie wytwórcy);
  • Dokumentacji techniczno–ruchowej - charakterystyka i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny. Oprócz tego instrukcja obsługi, konserwacji i BHP.
  • Tabliczki znamionowej - dane producenta, numer seryjny i data produkcji
Stacja paliw na olej napędowy Swimer Tank FUDPS

Zbiorniki na paliwo 2500 l - 5000 l

Ten zakres pojemności obowiązują założenia zawarte powyżej. Zbiorniki w tym przedziale powinny  posiadać jeszcze elektroniczny czujnik przecieku. Jest to zabezpieczenie, które alarmuje o usterce. Wymagane jest także :

  • Dokument rejestracji w Dziale Ciśnieniowym Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Rejestracja do 30 dni od zamontowania zbiornika;
  • Potwierdzenie wykonania próby szczelności. Odpowiedzialnym za wystawienie świadectwa jest Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.
Stacja paliw na olej napędowy Swimer Tank FUDPS 3500 Prestige


Zbiorniki na paliwo o pojemności powyżej 5000 l

Zbiorniki powyżej 5000 l obejmują te same założenia, które przedstawiono wcześniej. Oprócz tego wymagana są zgody na eksploatację wydane przez:

  • Państwową Straż Pożarną;
  • Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

Stacja paliw na olej napędowy Swimer Tank FUDPS 10000 l Basic

Obecne przepisy zostały w końcu doprecyzowane. Zniknęły niejasności związane z interpretacją prawa. Zgodnie z podpisaną w 2020 r. ustawą (Dz.U. 2020 poz. 471 - Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw), naziemne zbiorniki na paliwo o pojemności do 5000 l nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia. Dzięki temu znacznie prościej będzie przechowywać paliwo w zbiornikach. Można korzystać z prywatnego magazynu paliwa bez dodatkowej biurokracji. 

Kwestie rejestracji w UDT również są jasne i wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211):

§ 63. Zbiorniki o pojemności do 2,5 m3 objęte są dozorem technicznym uproszczonym, zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m3 do 15 m3— dozorem technicznym ograniczonym, a zbiorniki o pojemności powyżej 15 m3— dozorem technicznym pełnym.

Zbiorniki na paliwo powinny być również posadowione zgodnie z wytycznymi, które zostały sformułowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zbiorniki na użytek własny należy sytuować zachowując minimalne odległości*:

  • 10 m od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • 5 m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej
*Odległości mogą być zmniejszone o połowę pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.

Czy można przewozić paliwo? Jakie zbiorniki są do tego odpowiednie?

Do przewożenia paliwa przeznaczone są specjalne kanistry i zbiorniki polietylenowe. W praktyce każdy może przewozić nie więcej niż 60 l paliwa w jednym kanistrze. Łącznie można przewozić w ten sposób do 240 l. 
Zbiornik mobilny na diesel Żółw Fortis
Według przepisów w zbiorniku zamocowanym do przyczepy można przewozić do 500 l paliwa. W zbiornikach stałych, czyli połączonych z silnikiem pojazdu lub z jego wyposażeniem można przewozić łącznie do 1500 l.
Zbiornik na olej napędowy Sibuso CM
Warunkiem przewożenia większych ilości paliwa jest spełnienie restrykcyjnych przepisów i umowy ADR. Zbiorniki do przewozu powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenia. Rozwiązania w naszym sklepie są wyposażone w system, który ogranicza ruch cieczy. Dzięki temu zbiornik nie wykonuje niekontrolowanych drgań podczas ruchu pojazdu. Bezpieczeństwo transportu jest wtedy istotnie podwyższone. Kwestie przewożenia i magazynowania paliwa są regulowane przez prawo. Zasady muszą być ściśle respektowane z uwagi na ochronę środowiska. Paliwo należy do substancji silne toksycznych.


Zbiornik mobilny na olej napędowy Swimer Mobi 5s

Zbiorniki polietylenowe dużej pojemności na benzynę - problemy magazynowania

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań na olej napędowy. Można zakupić również zbiorniki na olej opałowy i AdBlue, czy też na nawozy płynne. Dlaczego zbiorniki na benzynę nie cieszą się taką popularnością? Jest to związane z właściwościami tego paliwa. Trudności magazynowania wynikają z właściwości fizykochemicznych paliwa - prężności benzyny. Wraz z upływem czasu, szybko słabną właściwości paliwa. Zbiorniki na benzynę muszą posiadać skomplikowane systemy zabezpieczające. Problemem jest także elektryka w takim zbiorniku i w przypadku awarii - iskry może dojść do zapłonu katastrofalnego w skutkach. Wszystkie te cechy wpływają na ograniczone zainteresowanie produkcją takich zbiorników. Efektem czego jest to, że wielu producentów nie chce podejmować takiego ryzyka. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sklepu. Posiadamy rozwiązania zbiorników stacjonarnych nawet do 10000 l. Oprócz tego w ofercie znajdują się zbiorniki mobilne. Dzięki nim możliwe jest dowożenie paliwa do maszyn w miejscu ich pracy. Szeroka gama produktów obejmuje zbiorniki na olej napędowy (diesel), AdBlue, olej opałowy oraz na nawozy płynne RSM. Zestawy wyposażone są w niezbędne systemy oraz układy dystrybucji, dzięki którym można zamienić zbiornik w prywatną stację paliwa. 

Zbiornik na olej napędowy FuelMaster KingspanZbiornik na AdBlue Blue Tank Eco-Line SwimerZbiornik na olej napędowy Sibuso NVC

Zbiorniki polietylenowe są dedykowane dla każdej firmy, która korzysta z paliwa. Znajdują zastosowanie w działalności transportowej, przemysłowej, rolniczej i turystycznej. Są także przeznaczone dla służb mundurowych. Oprócz tego produkty mogą być poświęcone również na użytek własny.  

Powiązane produkty

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz